top of page
Search

Oletko valmis virtuaaliseen koulutukseen?

Viimeistään nyt koronapandemian myötä perinteinen kasvokkain tapahtuva koulutus ja valmennus on vähentynyt roimasti ja erilaiset verkko- ja virtuaalikoulutuksen muodot ovat yleistyneet eksponentiaalisesti. Tästä huolimatta monet ovat silti melko skeptisiä virtuaalisen koulutuksen vaikuttavuudesta, syystä tai toisesta. Ehkä ajatellaan, että se ei voi missään tapauksessa korvata kasvokkain tapahtuvaa koulutusta, ehkä teknologian ajatellaan olevan ongelma (koska se ei mahdollista aktiivista vuorovaikutusta osallistujien kesken), tai ehkä kokemukset ovat sellaisia, että virtuaalisen koulutuksen ajatellaan olevan tylsää, tehotonta tai jopa ajan hukkaa. Monella meistä on varmasti kokemuksia hyvinkin passiivisista webinaareista, jotka käytännössä rohkaisevat tekemään kaikkea muuta kuin kuuntelemaan – samalla on aikaa tsekata sähköpostit, käydä Facebookissa, syödä lounasta tai tehdä rästiin jääneitä hommia, koska vaikka aihe olisi mielenkiintoinen niin se ei vaadi osallistujalta muuta kuin kuuntelua. Mutta entä jos webinaari tai virtuaalinen koulutus olisi niin mielenkiintoinen, että voisit todeta olleesi niin uppoutunut aiheeseen ja aktiviteetteihin, ettet ehtinyt tekemään mitään muuta? Virtuaalinen koulutus voi olla erittäin tehokas ja osallistava oppimisen tapa – jos se vain tehdään oikein. Se ei tarkoita sitä, että kasvokkain tapahtuva oppimisen ja koulutuksen muoto olisi häviämässä, tai että jokainen verkkokoulutustapa on paras mahdollinen, mutta on huomioitava, että tarve oikein suunnitellulle, oikein fasilitoidulle ja vuorovaikutuksen mahdollistavalle virtuaaliselle koulutukselle on olemassa. Tulevaisuuden koulutusmuodot ovat enemmän tai vähemmän virtuaalisia, joten nyt viimeistään on aika oppia miten vastataan tulevaisuuden kutsuun ja opitaan toimimaan uudenlaisissa ympäristöissä.


Ennen kuin mennään pidemmälle, on hyvä määritellä mitä tarkoitetaan virtuaalisella koulutuksella, koska tämä on itse asiassa virtuaalisen koulutuksen suurin ”kompastuskivi”. Meillä ei ole yhtä jaettua ymmärrystä siitä, mitä tarkoitamme, kun puhumme virtuaalisesta. Osalle meistä virtuaalinen koulutus saattaa tarkoittaa mitä tahansa verkossa olevaa koulutusmuotoa. Tämä määritelmä sisältää niin itsenäisesti tehdyt verkkomoduulit kuin erilaiset etäkoulutukset. Tässä tapauksessa virtuaalisen koulutuksen ajatellaan olevan yhtä kuin verkko-oppiminen. Ja jos se tapahtuu verkossa, itsenäisesti tai yhdessä toisten kanssa, se on silloin virtuaalista koulutusta. Toisille taas virtuaalinen koulutus tarkoittaa mitä tahansa tiedon jakoa, joka tapahtuu virtuaalisessa tai verkkoympäristössä. Tämä määritelmä sisältää niin webcastit, webinaarit kuin verkkoluennotkin. Mitä tahansa tietoa jaetaan jonkin verkkokokousjärjestelmän kautta, sitä voidaan kutsua virtuaaliseksi koulutukseksi. Osalle virtuaalinen koulutus voi tarkoittaa myös mitä tahansa videopuhelua tai videon välityksellä tapahtuvaa kokousta, joka toimii jonkun alustan kautta. Osallistujista yksi porukka saattaa istua yhden pöydän ääressä esimerkiksi Helsingissä, toinen porukka Oulussa ja kolmas Rovaniemellä. He saattavat käyttää videotapaamiseen organisaation sisäistä verkko-/videokokousjärjestelmää. Koska osallistujat ovat kuitenkin erillään, tämänkin voidaan ajatella olevan virtuaalista koulutusta. Meillä on olemassa niin monta erilaista määritelmää virtuaaliselle koulutukselle, että tästä syystä on erittäin tärkeää määritellä mahdollisimman aikaisin organisaation sisällä, että mitä juuri me ajattelemme virtuaalisen koulutuksen olevan juuri meille.


Jotta pääsemme samalle linjalle tässä ja jotta tämän postauksen lukija ymmärtää, mitä minä tarkoitan virtuaalisella koulutuksella, niin minä ajattelen siitä seuraavasti: virtuaalinen koulutus on erittäin vuorovaikutteista, verkossa livenä tapahtuvaa fasilitaattorin vetämää koulutusta, jolla on selkeästi määritellyt oppimistavoitteet ja johon osallistujat osallistuvat yksilöllisesti kukin omalta koneeltaan käyttäen verkkopohjaista oppimisalustaa. Keskeistä edellisessä lauseessa ovat sanat vuorovaikutteisuus, fasilitaattorin vetämä, määritellyt oppimistavoitteet, yksilöllinen osallistuminen ja verkkopohjainen oppimisalusta. Virtuaalinen koulutus on erittäin vuorovaikutteista, sosiaalista kokemuksien jakamista ja ajatustenvaihtoa sekä fasilitaattorin että osallistujien välillä. Aivan samoin kuin kasvokkain tapahtuvassa koulutuksessa, virtuaalisella koulutuksella on fasilitaattori, joka ohjaa koulutustilannetta ja mahdollistaa vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kokemuksen. Koulutuksella on määritellyt oppimistavoitteet, joiden avulla halutaan saada osallistujat oppimaan jokin taito tai että he kykenevät soveltamaan saatua tietoa työssään. Osallistujat osallistuvat jokainen omalta koneeltaan käsin, yksilöllisesti. Verkkopohjainen oppimisalusta mahdollistaa yllä mainitun sosiaalisen vuorovaikutuksen ja oppimistavoitteisiin pääsyn. Virtuaalinen koulutus ei minulle tarkoita yksisuuntaista presentaatiota tai luentoa (tai tiedon jakamista), vaikka tämäkin voi olla yksi virtuaalisen koulutuksen tapa. Se toimii aivan yhtä hyvin, kunhan vain ennalta käsin on määritelty, mitä omassa organisaatiossa virtuaalisella tarkoitetaan, ja mitkä ovat sen tavoitteet, esimerkiksi tiedon jako suurelle yleisölle, taitojen oppiminen tai yhdessä tekeminen. Tärkeää on, että oman organisaationne sisällä te yhdessä jaatte käsityksen siitä, mitä virtuaalinen tarkoittaa teille.

Virtuaalinen koulutus mahdollistaa koulutuksen tai valmennuksen tarjoamisen maantieteellisesti hajanaiselle yleisölle. Tämä on yksi suurimmista virtuaalisen koulutuksen hyödyistä ja eduista. Kun virtuaalinen koulutus osataan fasilitoida oikein, se mahdollistaa vuorovaikutteisen yhteistyön muodot hajallaan olevien osallistujien kesken. Se luo yhteenkuuluvuutta ja mahdollisuuden sosiaaliselle vuorovaikutukselle, mikä tämänhetkisessä maailmassa on äärimmäisen keskeistä. Taitava fasilitaattori edistää ja mahdollistaa vahvan sosiaalisen oppiskokemuksen kaikille osallistujille. Tämä pätee niin kasvokkain tapahtuvassa koulutuksessa, kuin virtuaalisessa koulutuksessa. Taitava virtuaalifasilitaattori kykenee hyödyntämään verkkokoulutusalustan ominaisuuksia ja työkaluja mahdollisimman hyvin, kuten esimerkiksi chatia, pienryhmätiloja (ns. breakout rooms), kyselyjä ja erilaisia piirtotyökaluja sekä oppimisen edistämiseen että vuorovaikutussuhteiden rakentamiseen. Mitä enemmän virtuaalifasilitaattori kykenee rakentamaan näitä vuorovaikutussuhteita ennen koulutusta, koulutuksen aikana että sen jälkeen, sitä enemmän osallistujat ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa sekä opittavaan asiaan ja sisältöön.

Vaikuttavat fasilitaattorit parantavat ja edistävät osallistujien oppimiskokemusta siten, että se motivoi osallistujaa oppimaan. Fasilitaattorit kysyvät kysymyksiä herättääkseen ajatuksia. He esittelevät opittavat (asia)sisällöt niin, että ne ovat helposti ymmärrettävissä. He ohjeistavat kuinka erilaisia oppimistehtäviä tulee tehdä. He rohkaisevat jokaista osallistujaa olemaan aktiivisia ja aidosti läsnä oppimistilanteessa. Ja he luovat oppimisympäristön, joka on psykologisesti turvallinen, jossa osallistujilla on vapaus kokeilla ja harjoitella uusia taitoja. Fasilitaattorin kyky mahdollistaa osallistujan tai oppijan oma oppimisen potentiaali näkyväksi on tärkein kriteeri menestyksekkäälle virtuaaliselle koulutukselle. Voitaisiin vaikka verrata fasilitaattoria orkesterin kapellimestariin. Kapellimestari johtaa esitystä, mutta orkesteri soittaa musiikin ja tuo kappaleen eloon. Samalla lailla fasilitaattori johtaa koulutusta, mutta osallistujat tuovat opitun asian eloon. Fasilitaattori mahdollistaa oppimisen.

Kun yrityksenne tai organisaationne katsoo tulevaisuuteen, on keskeistä muistaa, että kaiken keskellä siirtyminen virtuaaliseen koulutukseen ei ole pelkästään kiinni teknologiasta. Se saattaa alkuun siltä näyttää, koska teknologia mahdollistaa virtuaalisen koulutuksen, ja sitä on osattava hyödyntää, mutta sen tarkoitus on vastata siihen mitä ihmiset tarvitsevat ja haluavat koulutukselta ja valmennukselta. Kun kasvokkain tapahtuva koulutus tai valmennus ei ole mahdollista syystä tai toisesta, tai sen määrä on vähentynyt (kuten tämänhetkisessä tilanteessa), samanaikaisesti tarve uuden oppimiselle kasvaa. Kouluttamisen ja valmentamisen samat lainalaisuudet pätevät niin virtuaalisessa kuin kasvokkain tapahtuvassa koulutuksessa ja valmennuksessa, joten kaikki jo aiemmin opitut koulutustaidot pätevät myös virtuaaliseen koulutukseen. Niiden päälle vain tulee hieman lisää opittavaa. Meidän tulee päivittää fasilitaattorien, kouluttajien ja valmentajien taitoja siinä, kuinka parhaiten hyödyntää verkkokoulutusalustoja ja miten virtuaalisissa ympäristöissä toimitaan, jolloin väistämättä myös teknologiaa on omaksuttava hieman lisää. Ne organisaatiot, jotka saavat virtuaalisen koulutuksen toimiaan menestyksekkäästi, ovat niitä, jotka rohkaisevat omaksumaan uutta ja mahdollistavat keskustelun ja yhteistyön myös virtuaalisissa ympäristöissä.

0 comments

Comments


bottom of page